آیت الله دکتر محمد هادي عبد خدايي در گفتگو با روابط عمومي حوزه علميه خراسان رضوي در رابطه با هفتمين نمايشگاه دستاوردهاي علمي پژوهشي حوزه علميه خراسان عنوان كرد:...
ادامه مطلب