الاسرة فی رحاب القرآن و السنة

(خانواده از منظر قرآن و سنت)

با اشراف و تحقیق: آیت الله دکتر محمدهادی عبدخدایی

 

کتاب “الاسرة” به زبان عربی مشتمل بر مفاهیم بلند قرآن و سنت دربارۀ نهاد مهم خانواده در اسلام است. خانواده رکن اصلی برای بنیان یک جامعه اسلامی است که دین به آن توجه بلندی دارد تا جایی که پیامبر (ص) فرمود: “ما بنی فی الاسلام بناء احب الی الله عز و جل و اعز من التزویج”